Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması Ve Kullanılması Uygulama Esasları
26.06.2018 tarihli ve 2018-969 sayılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU ALINMASI VE KULLANILMASI UYGULAMA ESASLARI*
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Uygulama Esasları’nın amacı; Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında yürütülen tezli lisansüstü programlarda yazılan tezlerin “Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nun alınmasına ve kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.
MADDE 2 - (1) Uygulama Esasları; Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 - Bu Uygulama Esasları, (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine; (2) 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne, (3) 26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne, (4) 21/01/2015 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan “Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”e dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;
a) Akademik Anabilim Dalı Kurulu: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan enstitü anabilim dalının, lisansüstü eğitim ve öğretim programlarında ders veren tüm öğretim elemanlarından oluşan akademik anabilim dalı kurulunu,
b) Anabilim Dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim dalını,
c) Anabilim Dalı Başkanı: Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dalı Başkanını
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini ve Senato tarafından belirlenen kriterleri yerine getiren öğretim elemanlarını,
d) Enstitü: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
e) Enstitü Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü kurulunu
f) Enstitü Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
g) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
ı) Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
i) Tez Savunma Sınav Jürisi: Tez savunma sınavını yapmak üzere tez danışmanı ve ilgili akademik anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanan komiteyi,
j) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini tanımlamaktadır.
 
Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Alınması
MADDE 5 - (1) Tez Çalışması Orijinallik Raporu tez danışmanı tarafından ilgili bilgisayar yazılımı kullanılarak alınır (Danışman öğretim üyeleri intihal tespit programını kullanmak için gereken kullanıcı adı ve şifreyi Enstitü Turnitin Sorumlusundan alabilirler).
(2) Tez Çalışması Orijinallik Raporu, tez danışmanı tarafından, tezin yalnızca Kapak Sayfası, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır. Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı (document title) olarak tez başlığının tamamı, Yazar Adı (author’s first name) olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı (author’s last name) olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.
(3) İntihal tespit programına yüklenen dosyanın süreçlenmesinde, ilgili programdaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır: - Kaynakça hariç (Bibliography excluded) - Alıntılar hariç/dâhil (Quotes excluded/included) - 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words) Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez.
(4) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığını, öğrencinin ad soyad bilgisini ve dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek şekilde Ek 1’de görülen ekran görüntüsü danışman tarafından kaydedilir ve programın çıktısı (ör. Dijital makbuz v.b.) alınır.
 
Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde Kullanılması
MADDE 6 - (1) İntihal tespit programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan ekran görüntüsünün sağ üst köşesinde yüzdelik sayı olarak belirtilen “benzerlik oranı”, raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın “toplam sayfa sayısı” ve raporlama işleminin yapıldığı “tarih” bilgisi Enstitü web sitesindeki Formlar bölümünde bulunan “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu” formuna işlenir.
(2) Danışmanın, tezin jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi için intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen “benzerlik oranı”nın ve ‘’benzerliklerin olduğu kısımların’’ incelenmesi sonucunda intihal yapılmadığı kanısına varması durumunda, ilgili formu onaylar. Benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.
(3) Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, jüri üyelerine dağıtacakları tez nüshalarının ekinde, danışman tarafından onaylanmış ve imzalanmış “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nu ve ilgili formu teslim etmeleri zorunludur.
(4) “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu, ‘tez savunma sınav jürisi’ atama önerisi ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne sunulur. Jüri üyelerinin, varsa tez çalışmasında bir intihalin varlığı yönündeki görüşleri, yönetim kurulunca uygun bulunduğu takdirde, öğrenci savunma sınavına alınmaz.
 
Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması
MADDE 7 - (1) Tez savunma sınavı’nda başarılı bulunan öğrencinin mezuniyet işlemleri için Enstitü’ye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavından sonra, tezde jürinin önerileri doğrultusunda yapılmış değişiklikleri içeren dosya kullanılarak, danışmanı tarafından alınmış ve onaylanmış yeni “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nun sunulması zorunludur.
 
Geçerlilik Tarihi ve Yürütme Geçerlilik Tarihi
MADDE 8 - (1) Bu Uygulama Esasları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu Uygulama Esasları’nı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü yürütür.
 
EK 1: Tezin tam başlığını, öğrencinin ad soyad bilgisini ve dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek ekran görüntüsü.
 
*Sağlık Bilimleri Enstitüsü 26 Haziran 2018 ve 21/969 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.