Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tez ve Mezuniyet İşlemleri

Tez İşlemleri

 • Tez Yazım kılavuzu
 • Tez Veri Giriş Rehberi
 • EndNote® Tez Kaynak Dizini
  • Tez yazımı sırasında Kaynaklar Dizini oluşturmak için EndNote® kullanımı
   • EndNote® yazılımını bilgisayarınıza yüklendikten sonra H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün temel aldığı  VANCOUVER kaynak gösterme sitiline göre Kaynaklar Dizinini oluşturabilirsiniz. EndNote® Programı ve kullanımı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Turnitin
  • Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde Kullanılması
   • Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, jüri üyelerine dağıtacakları tez nüshalarının ekinde, danışman tarafından onaylanmış ve imzalanmış “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu” formunu da teslim etmeleri zorunludur.
  • Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması
   • Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için Enstitü’ye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış yenibir intihal raporundaki bilgiler ile hazırlanıp tez danışmanı tarafından onaylanmış ikinci bir “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nu sağlamakla yükümlüdür.
  • Turnitin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
  • Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları
 • Tez Teslim Süreci (Ayrıntılı bilgi mezuniyet işlemleri kısmındadır.)

Mezuniyet İşlemleri

 1. Doktora
 • Tez Savunma Sınavı Öncesi
  • 2016-2017 Güz-Bahar ve 2017-2018 Güz-Bahar Yarıyıllarında kayıt yaptıran doktora öğrencileri, Hacettepe Üniveristesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 43/4 maddesi:

"Sağlık bilimleri ile fen ve mühendislik bilimleri alanlarında, öğrencinin; tez savunma sınavına girebilmek için, doktora öğrenimi sürecinde, SCI, SCI-Expanded, SSCI, SSCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde; tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır"

gereğince yayın koşulunu yerine getirmek zorundadır.

 • 2018-2019 Güz Yarıyılı ve sonrası kayıt yaptıran doktora öğrencileri ORPHEUS etiketi ile mezuniyet koşullarını yerine getirmek zorundadırlar.
  • ORPHEUS Etiketi ile mezuniyet için gerekli yayın koşulları ise aşağıdaki gibidir.
   • Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ya da kabul edilmiş tez ile ilişkili bir makale.
   • Enstitü Kurulu tarafından iki yıllık süre için belirlenecek indekslerde(*) bulunan dergilerde yayınlanmış/kabul edilmiş tez ile ilişkili bir makale.
   • Enstitü Kurulu tarafından iki yıllık süre için belirlenecek indekslerde(*) bulunan dergilerde değerlendirilmek üzere gönderilmiş tez ile ilişkili bir makale. (Değerlendirilmek üzere yayına gönderilen makale ile ilgili inceleme Tez İzleme Komitesi tarafından yapılır.)

* Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen indeksler:

 • Academic Resource Index
 • AERA
 • Australian Education Index
 • Asos
 • British Education Index
 • Cosmos
 • Cochrane Library (By Wiley Online)
 • Current Index to Statistics
 • DOAJ
 • EBSCO/Academic Search Complete
 • Education Full Text
 • Embase (Elsevler)
 • Emerging Sources Citaton Index (ESCI)
 • ERA
 • ERIC
 • Genamics Journal Seek
 • Google Scholar
 • HINARI (By WHO)
 • Idealonline
 • Index Copernicus
 • International Scientific Indexing
 • Journal Factor
 • PubMed
 • ProQuest
 • ResearchBible
 • Scopus
 • Scientific İndexing Services
 • SHERPA/RoMEO
 • Sobiad
 • ULAKBİM
 • TÜBİTAK
 • TÜRK TIP DİZİNİ
 • Türk Eğitim İndeksi
 •  WorldCat
 • 2018-2019 Güz yarıyılı öncesi kayıt yaptıran doktora öğrencileri de ORPHEUS Etiketi ile mezun olmak isterlerse ORPHEUS Etiketi ile mezuniyet için gerekli yayın koşullarını yerine getirmelidirler.
 • Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması
  • Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.
  • Tez savunma sınavı jürisi danışmanın ve ilgili anabilim dalı kurulunun önereceği en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere altı asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan belirlenecek iki yedek öğretim üyesinden oluşmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Tez izleme komitesi üyeleri savunma jürisinin doğal üyesidir. Danışmanın oy hakkı yoktur. İkinci tez danışmanı (var ise) oy hakkı olmaksızın juride yer alabilir.
  • Tez ve tez çalışması orijinallik teslim formunun savunma sınavından önce tez ve orijinallik raporu teslim edilirken imzalatılmalıdır ve mezuniyet aşamasında Enstitüye teslim edilmelidir.
  • Tez, jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç otuz gün içinde jüri toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

 

 • Tez Savunma Sınavı Sonrası
  • Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci;
   •   Tezini ciltletmeden önce, tezinin düzeltmeleri yapılmış ciltlenmeye hazır halinin bir çıktısını ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış Tez Onay Sayfasının orjinalini enstitü öğrenci işlerine getirerek Tez yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ettirir.
   • Basıma uygun bulunan tezin onay sayfası Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.
   • Öğrenci sınav tarihinden en geç 30 gün içerisinde aşağıda istenen belgelerle ciltlenmiş tezlerini enstitüye teslim eder.
 1. T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.
 2. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.
 
 
 1. Tezli Yüksek Lisans
 • Tez Savunma Sınavı Öncesi
  • Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması
   • Öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.
   • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 27/2: Savunma sınavı jürisi, tez danışmanının önerisi, akademik anasanat/anabilim kurulu veya YÖK tarafından onaylanmış akademik bilim dalları kurullarının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az biri Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil üç asıl veya beş asıl, en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez/sanat çalışması danışmanı jürinin doğal üyesidir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Tez/sanat çalışması jürisi üzerinde daha sonra yapılması istenen değişikliklerde de, bir gerekçe yazılarak aynı süreç izlenir. Tez/sanat çalışması raporuna ilişkin intihal raporu, jüri önerisi ile birlikte enstitü müdürlüğüne sunulur. Jüri üyelerinin, tez/sanat çalışmasında bir intihalin varlığı yönündeki görüşleri, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunduğu takdirde, öğrenci savunma sınavına alınmaz.
   • Tez ve Tez Çalışması Orijinallik Teslim Formu, tez savunma sınavından önce, tez ve tez çalışması orijinallik raporu teslim edilirken imzalatılmalıdır ve mezuniyet aşamasında Enstitüye teslim edilmelidir.
   • Tez çalışmasının jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edildiği tarihten on beşinci ve otuzuncu günler arasında jüri, toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
 • Tez Savunma Sınavı Sonrası
  • Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci;
   •   Tezini ciltletmeden önce, tezinin düzeltmeleri yapılmış ciltlenmeye hazır halinin bir çıktısını ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış Tez Onay Sayfasının orjinalini enstitü öğrenci işlerine getirerek Tez yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ettirir.
   • Basıma uygun bulunan tezin onay sayfası Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.
   • Öğrenci sınav tarihinden en geç 30 gün içerisinde aşağıda istenen belgelerle ciltlenmiş tezlerini enstitüye teslim eder.
 1. T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.
 2. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.

 

 

 1. Tezsiz Yüksek Lisans
 • Dönem Projesinin SBE Bilgi Sistemine İşlenmesi
  • Dönem Projesi dersini kodlayan öğrenciler aynı zamanda proje adını Türkçe ve İngilizce olarak SBE Bilgi Sistemine girmek zorundadır.
 • Dönem Projesi teslimi
  • Tezsiz Programlarda Dönem Projesi kabul edilen öğrenciler, Anabilim Dalından Dönem Projesinin kabul edildiğine dair yazı Enstitüye geldikten sonra en kısa sürede aşağıda istenen belgeleri Enstitü Öğrenci İşlerine teslim etmek zorundadırlar.
 1. T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER'den istenilen belgeler.
 2. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER'den istenilen belgeler.