Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mezuniyet Sonrası İlişik Kesme İşlemleri

MEZUNİYET SONRASI İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

  • Öğrencinin lisansüstü programdan mezuniyeti halinde Enstitümüz tarafından kadro iade işlemleri başlatılmak üzere ÖYP Koordinatörlüğüne durumu iletilir.
  • Kadro iade işlemleri için ÖYP Koordinatörlüğü tarafından Personel Daire Başkanlığı kanalıyla kişinin durumunu YÖK Başkanlığına iletir.
  • Personel Daire Başkanlığı ilgilinin kadrosunun iadesi için YÖK'e görüş sorar.
  • Yükseköğretim Kurulu kadro iadesinin uygun görüldüğünü Üniversitemize ve kişinin Üniversitesine bildirir.
  • Personel Daire Başkanlığı kişinin sicil özetini hazırlar ve ilgili Üniversite'ye gönderir.
  • İlgili Üniversite kişinin atamasını yapar ve atamanın bir örneğini göndererek ayrılış tarihini Üniversitemize sorar.
  • Personel Daire Başkanlığı atamanın tebliği için ilgili enstitü kanalıyla ilgili Anabilim Dalına kişinin ayrılış tarihini sorar.
  • İlgili Anabilim Dalı kişinin ayrılış tarihini Enstitümüz kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na bildirir ve ayrılış tarihi itibariyle ilişik kesme formunu 2 nüsha halinde düzenler.
  • Ayrılış ve tebliğ tarihleri esas alınarak hazırlanan maaş nakil bildiriminin bir nüshası Üniversitesine vermek üzere kişiye elden teslim edilir.
  • Maaş nakil bildiriminin diğer nüshası, ilgilinin ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyaları ilgili Üniversiteye gönderilir.

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 15.11.2017 tarihinde yayınlanan Kadro Kullanım İzinleri başlıklı genelgenin 4. maddesi uyarınca, 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamında görev yapan araştırma görevlileri eğitimlerini tamamladıkları tarihte kadroları ile ilişikleri kesilerek boşalan kadroları kurumlarına iade edilir.