Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilecek Hususlar

 

Konu

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora

Eğitim Süresi

Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır

Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır

Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile
bütünleşik doktora programına kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır

İlişik Kesme Koşulları

Bilimsel hazırlık programının süresi en çok iki yarıyıldır. Yaz dönemi bu süreye dahil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

 

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olmayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya savunma sınavına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Tez çalışması kabul edilen öğrenci tezini en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Bu süre en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Tezi çalışması hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzenlemeleri yaparak tezini çalışmasını aynı sınav jürisi önünde, yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden sunar ve savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi çalışması kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 

En az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıl içinde başarısız olan veya programı
tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Bilimsel hazırlık programının süresi en çok iki yarıyıldır. Yaz dönemi bu süreye dahil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

 

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına kabul edilenler için altı yarıyıl içinde kredili dersleri başarıyla tamamlayamayan veya
genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 olmayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez
çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

 

Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini enstitü tez yazım kurallarına uygun hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.
Talep halinde teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin, bu süresinin dolması halinde ile ilişiği kesilir.

 

Tezi hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye bir kez en çok altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi önünde yeniden sunar ve/veya savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir

Zorunlu Dersler

Ders dönemi içerisinde almaları gereken ilgili Anabilim Dalı/Programın zorunlu derslerin dışında,

  • ‘Seminer’ dersi
  • ‘SBE601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği’ dersini veya eşdeğerliği kabul edilmiş dersler

Dönem Projesi (3. Yarıyılda)

Ders dönemi içerisinde almaları gereken ilgili Anabilim Dalı/Programın zorunlu derslerin dışında,

  • “Seminer” dersi,
  • Zorunlu ise eğer, “SBE 601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği” dersini veya eşdeğerliği kabul edilmiş olan dersleri ve
  • Yeterlik sınavı öncesinde ‘Tezle İlgili Araştırma Çalışmaları’ isimli 800, 801 ve 802 kodlu dersler (İlk 3 dönem alınması ve başarılı olunması önerilir).

Yeterlik Sınavı

Derslerini başarı ile tamamlayarak 90 AKTS kredisini elde eden ve akademik ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci, takip eden yarıyılda Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini seçer.

 

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Danışmanlık Sayıları

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı, mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Kaynaklar:

  1. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete)
  2. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesi (24.01.2018 tarihli ve 2018-40 sayılı Senato Kararı)
  3. YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelik değişikliği (22.11.2019) (RG-30956)
  4. YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelik değişikliği (10.06.2020) (RG-31151)