Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesi

24.01.2018 tarihli ve 2018-40 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMANLIK YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu yönergede söz edilen danışmanlık, lisansüstü ders ve tez süreci ile sınırlıdır. Yönerge, danışmanların nitelikleri, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları konularına açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır
 
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (20 Nisan 2016/29690 sayılı Resmi Gazete) 8. 13. 18. 22. ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (26 Kasım 2016/29900 sayılı Resmi Gazete) 25., 32. ve 38. Maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen,
a) AHCI: Arts and Humanities Citation Index’i,
b) Akademik anabilim dalı kurulu: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan enstitü anabilim dalının, lisansüstü eğitim ve öğretim programlarında ders veren tüm öğretim elemanlarından oluşan akademik anabilim dalı kurulunu,
c) Anabilim dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim dalını,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini ve Senato tarafından belirlenen kriterleri yerine getiren öğretim elemanlarını,
d) Enstitü: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
e) Enstitü kurulu: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulunu
f) Enstitü yönetim kurulu: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulunu,
g) E-SCI: Emerging Science Citation Index’i
ğ) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü
h) SCI: Science Citation Index’i,
ı) SCI-Expanded: Science Citation Index Expanded’ı,
i) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
j) SSCI: Social Science Citation Index’i,
k) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini, İfade eder.
 
Danışman Atanması
MADDE 4 - (1) Lisansüstü programlarda danışman, Üniversite kadrolarında bulunan öğretim üyeleri, tezsiz yüksek programlarında ise öğretim üyeleri veya doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri arasından, akademik anabilim dalı kurulu önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır.
(2) Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programına başlayan her öğrenciye programa kabul edilmeleri ile birlikte, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman ataması yapılır.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci danışman önerisi akademik anabilim dalı kurulu kararı ile Enstitüye gönderilir. Atama, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın tez savunma jürilerinde yer alabilir, tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir.
(4) Danışman atandıktan sonra öğrenci ile birlikte karşılıklı sorumluluklarını beyan eden bir anlaşma imzalanır. Bu anlaşma, Enstitü tarafından öğrenci dosyasında saklanır.
(5) Danışman değişikliği olması durumunda yeni atanan danışman ve öğrenci karşılıklı sorumluluklarını beyan eden yeni bir anlaşma imzalar. Bu anlaşma, Enstitü tarafından öğrenci dosyasında saklanır.
 
Danışmanda Aranan Nitelikler
MADDE 5 - (1) Danışman olarak atanacak öğretim üyesinin uzmanlık alanı tez çalışmasına uygun olmalıdır. Araştırma konusunun seçimi ve doğru danışmanın bulunması birbiri ile çok yakından bağlantılıdır. Öğrencinin lisansüstü eğitiminin ilk safhalarından itibaren bir araştırma ortamına girmesi çok önemlidir. Danışman erken evreden itibaren bu konuda çaba göstermelidir. Danışmanın aktif bir araştırmacı olması ve araştırma projeleri yürütmesi tercih edilir.
(2) Bir öğretim üyesinin lisansüstü programlarda ders ve tez danışmanlığı yapabilmesi için son üç yılda SCI, SCI-expanded, E-SCI, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış en az bir makalesi veya kendi bilim alanında yayınlanmış en az bir kitabı ya da kendi bilim alanında alınmış en az bir patentinin olması gerekir.
(3) Birinci dereceden akrabalık ilişkisi olanlar, öğrencilerin danışmanı olamazlar, jürilerde ve tez izleme komitesinde yer alamazlar.
(4) Yüksek lisans ve doktora programlarında bir öğretim üyesinin/görevlisinin atanabileceği danışmanlığın toplam sayısı 12'yi geçemez. Mevcut durumda 12'den fazla kez danışman olarak atanan öğretim üyesine/görevlisine yeni danışmanlık ataması yapılmaz
(5) Yüksek Lisans danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı aydan uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda veya altı aydan uzun süreli ücretsiz izin, doğum izni rapor vb. durumlarda yeni bir danışman atanır.
(6) Doktora danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya bir yıldan daha uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda veya bir yıldan uzun süreli ücretsiz izin, doğum izni, rapor vb. durumlarda yeni bir danışman atanır.
(7) Üniversitede yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.
(8) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Bir öğrenci için birden fazla danışman atanması durumunda, iki kez ikinci danışmalık yapan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
 
Danışmanın Görevleri
MADDE 6 - (1) Danışman, öğrencisinin öğrenme hedeflerine ulaşmasında rehberlik eden kişidir. Bu ilişkide açıklık ve dürüstlük olması gereken en önemli özelliklerdir. Bu bağlamda, danışman öğrencinin ilgi alanını ve yeteneğini dikkate alarak tez çalışmasına yönlendirmelidir. Danışman, ders ve tez konularının seçiminde öğrencinin özelliklerini en başından itibaren göz önüne almalıdır.
(2) Danışman aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur:
a) Öğrencinin öğrenimini başarıyla sürdürebilmesi ve yönetmelikte öngörülen sürede tamamlayabilmesi için ders durumunu izler, kurumu tanıtarak öğrenciyi yeni statüsüne alıştırır ve yönlendirir.
b) Her yarıyıl başında öğrencisinin dönem süresince alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri öğrenci ile birlikte belirleyerek, ders kayıt formlarını kontrol eder.
c) Öğrencileri, değişim programları, yurt dışı eğitim olanakları ve eğitim bursları konusunda yönlendirir.
ç) Öğrencinin bilgiye ulaşma, bilgi üretme ve değerlendirme yeteneğinin gelişmesinde yol gösterici olur. Öğrenci ile birlikte tez çalışmasını planlar, çalışma için gerekli altyapının hazırlanmasını sağlar.
d) Öğrencinin tez önerisini zamanında enstitüye vermesini, tez izleme komitesi toplantılarının düzenli olarak yapılmasını ve raporlarının hazırlanmasını sağlar. Öğrenciyi tez (araştırma) defterini tutması için yönlendirir.
e) Düzenli olarak öğrenci ile görüşmeler yaparak çalışmanın sürecini ve elde edilen sonuçları değerlendirir. Danışman, öğrencisine düzenli olarak zaman ayırır ve verimli bir iletişim ortamı kurmaya çalışır.
f) Tez çalışmasının yüksek etik standartlarda yapılmasına rehberlik eder ve kendi davranışları ile rol model olur. Bu çerçevede, Etik kurul, Etik Komisyon ve diğer ilgili kurum izinlerinin alınması ve sonuçlarının ilgili kurullara iletilmesi için öğrenciyi yönlendirir.
g) Tez çalışması için gerekli maddi destek konusunda öğrenciyi yönlendirir, proje önerilerinin hazırlanmasında yardım eder,
ğ) Tez konusuna ilişkin bilimsel gelişmeleri izler, öğrencinin de izlemesi için yol gösterir.
h) Danışman, Tez izleme Komitesi ve Tez Savunma Sınav Jürisinin doğal üyesidir. Doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin Tez Savunma Sınav jürileri danışman dahil 6 (altı) kişiden oluşur ve danışman öğretim üyesinin oy hakkı yoktur.
ı) Tezlerin yayına dönüşmesi ve mezuniyet sonrası kariyeri için öğrencisini yönlendirir.
i) Danışman kendi gerçekleştirdiği akademik faaliyetlere (dersler, konferanslar, bilimsel toplantılar, araştırma projeleri) öğrencisini katar ve katkı yapmasını teşvik eder.
j) Öğrencinin akademik gelişimi ile ilgili her düzeyde objektif geri bildirimde bulunur.
 
Danışman-Öğrenci İlişkisinde Ortaya Çıkabilecek Sorunların Çözümü
MADDE 7 - (1) Tez kalitesinin artırılması ve daha nitelikli bir araştırma-eğitim atmosferinin yaratılabilmesi nihai hedeftir. Danışman/öğrenci ilişkisinde sorun olduğu taktirde, anabilim dalı başkanı devreye girmeli ve sorunun niteliğini belirleyerek bir uzlaşma sağlamaya çalışmalıdır. Eğer uzlaşma sağlanamazsa, akademik kurul danışmanın değiştirilmesini teklif edebilir.
 
Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu yönerge Senatoda kabul edildikten sonra yapılacak danışman atamaları için geçerlidir.
 
Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu yönerge hükümleri Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.