Rakamlarla SBE

Turnitin

Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde Kullanılması
Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, jüri üyelerine dağıtacakları tez nüshalarının ekinde, danışman tarafından onaylanmış ve imzalanmış “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu” formunu da teslim etmeleri zorunludur.
Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması
Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için Enstitü’ye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış yenibir intihal raporundaki bilgiler ile hazırlanıp tez danışmanı tarafından onaylanmış ikinci bir “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nu sağlamakla yükümlüdür.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Uzman Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr